Bu täze çykaryş, berk senzuraly sebitlerden Tor birikmek tejribesini ýokarlandyrmak üçin Tor Browser 10.5 girizilen aýratynlyklara esaslanýar.

Näme Täzelik?

Tor Browser 11.5

Awtomatiki senzurany kesgitlemek we aýlanyp geçmek

Geçen ýyl Tor Browser 10.5 çykmagy bilen Tor Network birikmek tejribesini üýtgedip başladyk. Tor Launcher programmasynyň çäklendirilmesini we brauzer penjiresine birikme akymynyň integrasiýasyny sazladyk. Şeýle-de bolsa, Tor Network senzurasynyň öňüni almak, el bilen düzülen bulaşyk bir proses bolup galdy - ulanyjylardan Tor Network sazlamalaryna girmegi we Tor açmak üçin köpri nädip ulanmalydygyny anyklamagy talap etdi. Mundan başga-da, Tor blokirlemesi birmeňzeş däl. Belli bir çalyşýan daşaýjy ýa-da köpri konfigurasiýasy bir ýurtda işleýändigi sebäpli, başga bir ýurtda işlejekdigini aňlatmaýar.

Bu, haýsy warianty ulanmalydygyny anyklamak üçin senzuraly ulanyjylara (eýýäm ep-esli basyş astyndady) çykgansyz ýagdaýda goýdy. Şeýlelik bilen bu proses köp synag, ýalňyşlyk we lapykeçlige sebäp boldy. Tor Project çäginde senzura garşy topar bilen hyzmatdaşlykda döreden Baglanyşyk Kömegi bilen bu ýükümizi azaltmaga synanyşdyk. Zerur bolanda ýerleşýän ýeriňiz üçin iň oňat köpri konfigurasiýasyny awtomatiki usulda ulanmagy teklip etjek täze bir aýratynlyk hödürleýäris.

Baglanyşyk Kömekçisi

Baglanyşyk Kömekçisi ýerleşýän ýeriňizi (siziň razylygyňyz bilen) synap görmek üçin ýurtda kesgitlenen opsiýalaryň iň täze sanawyny gözlemek we göçürip almak arkaly işleýär. Ilki bilen Tor Network bilen baglanyşyk gurmak zerurlygy bolmazdan, Tor Browser talap etmek üçin ulanýan şol bir domen ýüzüni üýtgedýän gural moat torproject.org arkaly köpri ulanyp, oňa ýetýär.

Baglanyşyk kömekçisi ilkinji durnukly çykarylyşynda iň ýokary sepgitlere ýeten hem bolsa, bu diňe 1.0 wersiýasydyr we geljekki neşirlerinde ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmaga kömek etmek üçin siziň pikirleriňiz bahasyna ýetip bolmajak ähmiýete eýe bolar. Tor Network petiklenip bilinjek ýurtlaryndan (Belarus, Hytaý, Russiýa we Türkmenistan ýaly) ulanyjylar bu aýratynlygyň iň soňky wersiýasyny alfa synag meýletinçisi bolmak arkaly synap bilerler we netijelerini Tor forumynda paýlaşyp biler.

Täzeden düzülen Tor Network sazlamalary

Birikdirme sazlamalary

Senzura astynda ýaşaýan ulanyjylarymyzyň köpüsiniň, Baglanyşyk Kömekçisi kömegi bilen düwmä basylanda Tor-a birigip biljekdigine umyt edýäris. Şeýle-de bolsa, munuň üçin kadadan çykmalaryň hemişe boljakdygyny bilýäris we baglanyşyklaryny el bilen düzmegi makul bilýän köp ulanyjy bar.

Şonuň üçin görkezilen Tor Network sazlamalaryny täzeden dizaýn etmek üçin wagt sarp etdik:

  • Täze at: Tor Network sazlamalaryna indi Birikme sazlamalary diýilýär. Bu üýtgetme, bu tab-iň içinde haýsy sazlamalary tapyp boljakdygyny anyklamak üçin niýetlenendir.
  • Birikdiriş ýagdaýy:Iň soňky bilinýän birikme ýagdaýyňyzy, birikmäniň kynçylyklarynyň çeşmesini çözmäge kömek etmek üçin moat ulanyp, internet birikmäňizi Tor-syz synap görmek mümkinçiligini goşmak bilen, tab-iň ýokarsynda tapyp bilersiňiz.
  • Akymly köpri görnüşleri:Meýdanlaryň we wariantlaryň uzyn sanawlary gutardy. Täze baglanyşyk goşmak üçin her usul, has optimizasiýa üçin aýratyn menýulara bölündi.
  • Baglanyşyk kömekçisi: Haçan-da senzura güman edilýänligi sebäpli Tor Browser-iniň Tor Network birikdirilmegi mümkin däl bolsa, köpri saýlamak üçin goşmaça wariant awtomatiki usulda elýeterli bolar.
  • Täze köpri kartlary: Köprüler düzülende-de görünmeýän ýalydy. Indi, saklanan köprüleriňiz köpri kartoçkalarynda peýda bolýar – köprüleri paýlaşmagyň täze mümkinçiliklerini hem öz içine alýar.

Köpri kard diagrammasy

Bu diagramma giňeldilende köpri çyzygynyň anatomiýasyny görkezýär. Gipersalgy setirini göçürmekden we paýlaşmakdan başga-da, her bir baglanyşyk, Tor Browser tarapyndan Android üçin (we Tor tarapyndan goldanýan beýleki programmalar) geljekde goýberilip bilinjek özboluşly QR kody bilen üpjün edilýär. Bu, işleýän giperlinkany iş stoly programmasyndan ykjam enjama geçirmegi aňsatlaşdyrýar.

Birden köp köpri düzülen bolsa, kartoçkalar bukjada saklanýar, olaryň hersini bir gezek basmak bilen giňeldip bolýar. Birikdirilende, Tor Browser häzirki wagtda çernil renkde"✔ Birikdirilen" tabletka bilen haýsy köprini ulanýandygyny size habar berer. Giperlinkleriňizi uzak, düşnüksiz giperlink çyzyklaryny deňeşdirmezden tapawutlandyrmaga kömek etmek üçin, giperlink-moji taýýarladyk: Bir syn bilen dogry baglanyşygy kesgitlemek üçin dört emoji wizual ulanyp bilersiňiz.

Netijede, birikme sazlamalarynda kömek baglanyşyklary indi oflaýn görnüşde işleýär. Jemläp aýtsak, Tor Browser-iniň sazlamalarynda iki görnüşli kömek baglanyşygy bar: support.mozilla.org we tb-manual.torproject. org (meselem, Tor Browser gollanmasy). Şeýle-de bolsa, Tor Browser bilen baglanyşyk meselelerini çözeniňizde (troubleshooting) web esasly baglanyşyklar gaty peýdaly bolmanlygy sebäpli, gollanma indi Tor Browser 11.5-de birikdirildi we oflaýn görnüşde elýeterlidir. Tor Browser sazlamalaryndaky kömek baglanyşyklaryndan başga-da, gollanma Programma menýusy> Kömek> Tor Browser Gollanmasy arkaly we brauzeriňiziň salgy setirine "about: manual" girizip bolýar.

Düzgüne görä, asyl HTTPS mody

Diňe HTTPS Mody

HTTPS-Everywhere, öň Tor Browser-inde birikdirilen we mümkin boldugyça HTTPS bilen baglanyşyklaryny awtomatiki ýokarlandyryp, ulanyjylarymyzy goraýan uzak we tapawutly karýerany dowam etdirýär. Indi, HTTPS aslynda hemme ýerde we ähli esasy web brauzerleri, HTTPS-e awtomatiki täzelenmek üçin ýerli goldawy öz içine alýar. Firefox - Tor Browser-iň esaslanýan esasy brauzeri - bu aýratynlygy Diňe HTTPS rejimi diýip atlandyrýar.

Tor Browser 11.5-den başlap, iş stoly üçin deslapky görnüşde diňe HTTPS-rejimi işledilýär we HTTPS-Everywhere indi Tor Browser bilen birikdirilmez.

Näme üçin şuwagt? Mozilla tarapyndan geçirilen gözleg ortaça ulanyjylaryň girýän howply sahypalarynyň derejesiniň gaty pesdigini görkezýär. Şeýlelik bilen, ulanyjy tejribesi çäkli derejede täsir edýär. Mundan başga-da, bu üýtgeşme ulanyjylarymyzy zyýanly çykyş relýeleri SSL hüjümlerinden goramaga kömek eder we ortadaky hüjümler üçin egress relýelerini köpeltmek zerurlygyny ep-esli azaldar.

HTTPS-Everywhere plugininiň Tor brauzerinde ikinji derejeli maksat bilen hyzmat edýändigini we SecureDrop tarapyndan adam tarapyndan okalýan onion atlarynyň döredilmegine bölekleýin jogapkärdigini bilýänsiňiz ýada bilmeýän bolup bilersiňiz. Dogrusy, SecureDrop ulanyjylary, adam tarapyn okalýan onion atlarynyň henizem HTTPS-Everywhere ýok ýerinde işlemegini üpjün etmek üçin Tor Browser ýasandygymyzy ynandyryp bilerler.

Bellik: Iş stolundan tapawutlylykda, Android üçin Tor Browser gysga möhletde HTTPS-Everywhere ulanmagy dowam etdirer. Aşakdaky Android hakda aýratyn täzelenişimize serediň.

Gowulandyrlan şrift goldawy

Gowulandyrylan şriftler

Tor Browser-iniň barmak yzlaryna garşy ulanýan usullaryndan biri şrift klassifikasiýasyndan goramakdyr. Sizi gözleýän biri, ulgamyňyzda gurlan şriftleri ulanyp barmak yzyňyzy alyp biler. Munuň öňüni almak üçin, Tor Browse ulgamyňyzda gurnalanlaryň ýerine ulanmak üçin standartlaşdyrylan şrift bukjasy bilen gelýär. Şeýle-de bolsa, käbir ýazuw hatlary dogry görkezilmeýär, beýlekilerinde bolsa Tor Browser üçin asla şrift ýok.

Bu meseläni çözmek we Tor Browser tarapyndan goldanýan awtorlyk ulgamlarynyň sanyny köpeltmek üçin bu neşirdäki bukja Noto maşgalasyndan köp sanly şrift goşduk. Elbetde, gurnaýjynyň göwrümini gaty köpeltmän Tor Browser-iniň goldaýan şriftleriniň sany arasynda deňagramlylyk tapmalydyrys. Biz bu meselä uly ähmiýet berýäris. Şeýlelik bilen, Tor Browser-inde simwollary dogry görkezmeýän dili görseňiz, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris!

Seslenmeleriňizi bize iberiň

Bir näsazlyk tapsaňyz ýa-da bu çykyndyny nädip gowulandyryp boljakdygy barada teklip bar bolsa haýyş bize habar beriň. Tor toparlaryň hemmesine we bu çykyndyň çykmasyna goşant goşan köp meýletinçilere sag bolsun aýdýarys.

Kömek gerekmi?

Jemgyýet üçin ýygy-ýygydan soralýan soraglara serediň

Goldaw bolümine serediň

Habarlaşyň

Biziň bilen göni çatlaşyň!

IRC-de bize goşulyň