Trình duyệt Tor có sẵn với 37 ngôn ngữ trong một lần tải xuống đa ngôn ngữ, có thể thay đổi bằng cách sử dụng menu trong Cài đặt chung.

Muốn giúp chúng tôi phiên dịch? Trở thành phiên dịch viên Tor!

Ngôn ngữ Hệ điều hành Windows Hệ điều hành macOS GNU/Linux
Xem các ngôn ngữ được hỗ trợ 32-bit (sig) / 64-bit (sig) 64-bit (sig) 32-bit (sig) / 64-bit (sig)